Generalforsamling 2018 sbbc

W1siziisijiwmtkvmtavmtcvmtg3dm12ymjwef9ps0jbtk5fui5wbmcixv0?sha=1655366eac7cfd93
SBBC

Referat fra generalforsamling i Svendborg Basketball Club

den 12.09.2018 i klublokalet i Svendborg Idrætscenter

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.  Valg af dirigent og referent.

 

2.  Aflæggelse af beretninger.

     a: bestyrelsens beretning for det forløbne år.

     b: øvrige udvalg kan aflægge beretning.

 

3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

 

4.  Behandling af indkomne forslag.

 

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     a: valg af formand eller kasserer

     b: valg af bestyrelsesmedlemmer

     c: valg af suppleant.

 

6.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

7.  Evt.

 

Ad. Pkt. 1

Dirigent: Kaj Kruse - valgt

Referent: Jørgen Pahl - valgt

 

Kaj Kruse konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 12 fremmødte til generalforsamlingen, hvoraf 8 er stemmeberettiget.

 

 

Ad. Pkt. 2

a)

Karin Olsen fortalte om året der er gået, herunder nye tiltag som Svendborg Coach Academy hvor William Bond er primus motor, samarbejde med piger fra Tåsinge Boldklub, Svendborg Wild Rabbits.

Skoleturnering erstattet af Junior NBA i den forgangne sæson.

Klubben har fejret 60 års fødselsdag. Anette Iglemose blev kåret til årets SBBC’er og Hanne Jespersen blev udnævnt til klubbens første æresmedlem.

Karin sluttede med en tak til alle i og omkring klubbenfori året der er gået samt Morten Heide, Poul Hansen og Inge Hjort-Westh, som ikke ønsker genvalg til bestyrelsen.

 

Ad. Pkt. 3

Maybritt Drost gennemgik årets regnskab.

 

Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad. Pkt. 4

 

Forslag til vedtægtsændringer:

 

§3 kontingent:

Linje 1 ændres

fra: ”Årskontingentet fastsættes på generalforsamlingen”

til: ”Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at fastsætte årskontingentet”

 

Linje 4 ændres

fra: ”Kontingent betales efter spillerens alder og ikke efter, hvilket hold vedkommende spiller på”

til: ”Kontingent betales efter hvilket hold vedkommende spiller på”

 

 

§4 Generalforsamling:

Linje 4 ændres

fra: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august/september og indkaldes skriftligt af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel”

til: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august/september og indkaldes skriftligt af bestyrelsen via klubbens facebookside og klubbens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.

 

 

 

 

 Vedr. dagsorden pkt. 5 c ændres

fra: ” valg af suppleant”

til: ”valg af suppleant/suppleanter”

 

 

§6 Bestyrelsen

Linje 1 ændres

fra: ” Bestyrelsen består af 5 – 8 medlemmer og 1 suppleant”

til: ”Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer og 1-2 suppleanter”

 

 

§7 Revision og regnskab

Linje 1 ændres

fra: ” Regnskabsåret er fra 1/5 2011 – 30/6 2012 og fremover fra 1/7 – 30/6”

til: ”Regnskabsåret er fra 1/7 – 30/6”

 

 

 

Alle vedtægtsændringer enstemmig vedtaget af generalforsamlingen.

 

 

 

Ad pkt. 5

a)

Kasserer Maybritt Drost på valg - genvalgt

 

b)

På valg til bestyrelsen:

Morten Heide – ønsker ikke genvalg

Inge Hjorth-Westh – ønsker ikke genvalg

Jørgen Pahl – modtager genvalg - valgt

Jesper Mikkelsen – opstiller - valgt

David Jørgensen – opstiller - valgt

 

c)

Valg af suppleanter:

Helena Storm Bang Olsen - valgt

Jesper Brokmose - valgt

 

 

 Ad. pkt. 6

Valg af revisor – Torben Jensen - valgt

Valg af revisorsuppleant – Inge Hjorth-West - valgt

 

 

Ad. Pkt. 7

Karin takker Morten og Poul for deres arbejde i bestyrelsen, samt Kaj for Kruse for dirigentrollen.

Karin fortalte om arbejdet med ”The Svendborg Way” som er et magasin der er under udarbejdelse, og som efter planen skal udleveres til nye medlemmer i klubben.

 

 

Kaj Kruse takkede for god ro og orden.