Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 1.oktober 2013 kl. 18.15 i Svendborg Idrætscenter

Afbud: Bente, Morten, Jørgen
Deltagere: Karin, May-Britt, Kim, Nina, Hanne M, Niels, Jacob.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Godkendelse af Regnskab mv.
3. Turneringsstart v/Niels – herunder genopfriskning af arbejdsopgaver v/Rabbits' hjemmekampe, evt. udarbejdelse af manus til kampafvikling på hjemmebane? Kort referat fra det nylig afholdte trænermøde v/Karin.
4. Anskaffelser – "must have" og Nice to have"
5. Kørselsgodtgørelse og dommerhonorarer og andre godtgørelser.
6. Udsendelse af dagsorden v/Hanne
7. Pressemeddelelser v/Hanne
8. Endelig godkendelse af vores nye velkomstbrochurer – udsat
9. Kontingenter, status for indmeldte, forespørgsel om evt. reduktion .....
10. Skoleturnering
11. All Star 2014
12. Grundlæggende værdier i bestyrelsen og i klubben i det hele taget v/Hanne (fremvis klubmappe til nye bestyrelsesmedlemmer)
13. Lemvig Cup (mellem jul og nytår) fast tradition, der skal genoplives.
14. Næste møde.
15. Eventuelt.

Ad. Pkt. 1:
Referatet godkendt og underskrevet – Maybritt sender eksemplar til Kruse til hjemmesiden.

Ad. Pkt. 2:
Vi har fået reduceret hallejeopkrævning med ca. 8000 tusinde kr.
Har bedt om at få regningerne kvartalsvis fremadrettet.

Ad. Pkt. 3:
Det går godt – kampene er på plads – booket men ej brugt haltid er afmeldt til Jan Damgaard.

Statistik – Christian M og Christian Madsen er ansvarlige med U18 som ass. – Mogens sætter U18 til. De sørger selv for opstilling, nedtagning/oprydning. der skal min. være 2 pr. kamp.
Tørredrenge – U14 Drenge 4 stk. – tovholder Jesper Hansen.
Bandereklamer – U16 drenge – 6 mand nedtager reklamer – tovholder Inge Westh.
Oprydning mellem røde sæder samt indsamling af pantflasker – 4 stk U-14 piger- Ulla.
Entré personale – 2 stk Karin og Maybritt
Modtagelse/indcheck af sponsorer – Kim og Nina.
Salg i foral – 2-4 personer afhængig af modstander – tovholder Hanne Jespersen.

Trænermøde gik over al forventning og succesen bliver gentaget medio November.

Ad. Pkt. 4:
Anmodning fra U-14 om anskaffelse af 20 stk bolde – akutsituation – Karin bestiller boldene. (must have)
Nice to have – stor fladskærm til klublokale samt dvd afspiller– evt. ansøgning til fonde – Jacob og Karin undersøger og indhenter tilbud.

Ad.Pkt. 5:
Vi kan ikke tilgodese Arnar yderligere mht kørselsgodtgørelse t/r Århus.

Nøjagtig beskrivelse af kørselsrefusion vil bliver lagt på hjemmesiden, så der ingen tvivl er om, hvor mange der kan få kørselsrefusion ad gangen – max. 3 biler – og afstand km iflg. Krak – og altid fra Svendborg Idrætscenter.
Majbritt arbejder på at anskaffe 3 stk. brobizz til u-18 Landsdækkende..
Dommerhonorar er steget fra 200 til 250 i den kommende sæson for påsatte dommere. Egne dommere betales kr. 150,00 pr. kamp.

Ad.Pkt. 6:
Udsendelse af dagsorden – Karin bestræber sig på at få dagsorden frem 2-3 dage før.

Ad.Pkt. 7:
Pressemeddelelser skal sendes til bestyrelsen, før det bliver sendt på hjemmesiden – hvorefter Niels Kruse ligger det på hjemmesiden. Holdlederne/eller en forældre skal kunne sende til hjemmesiden – det aftales med Kruse.

Ad.Pkt. 8:
Velkomstbrochure trykkes og er klar til omdeling/udlevering inden efterårsferien.

Ad.pkt. 9
Indonesisk udviklingsstudent har fået bevilliget halvt kontingent, idet han kun kan træne en gang om ugen. Søren fra U18 – er blevet tilknyttet U-14 drenge som hjælpetræner.
Der var ikke stemning for at oprette en fond/lånekasse pt. hvad diverse tilskud angår.

Ad pkt. 10.
Skoleturnering – Martin E. Jensen vil gerne være primus motor på denne og er klar på at tilrettelægge denne i foråret 2014. Evt. uge 10/11.

Ad. Pkt. 11
Vi retter henvendelse til Rasmus Winkel angående All Star 2014 – måske vi kan sende bolden videre.
Ad. Pkt. 12
Der eksisterer en virksomhedsplan 2010-2013 – udleveret til alle bestyrelsesmedlemmer.

Ad. Pkt. 13
Der arbejdes hen imod at sende flere hold af sted sammen til samme Cup. Evt. Lemvig Cup.
Karin tager kontakt til trænerne.

Ad. Pkt. 14
Næste bestyrelsesmøde 5. november kl.18.30.

Ad. Pkt. 15
Der blev drøftet udpakning af taxaer, indtjening på bartjans, status hos STARK fredag 29.11.2013.
Der er lagt billet ind på at bemande ølvogne til Slotskoncerterne på Valdemar slot 2014.
Nano basket er startet op i dag med 11 børn.

Referent Nina Olsen / 1.oktober 2013