Referat fra bestyrelsesmødet afholdt, mandag, den 30/7-2012.

1. Godkendelse af referat fra de sidste to møder (29/5 og 26/6)
Begge referater blev godkendt og Maybritt sender dem til Kruse så de
kan komme på hjemmesiden inden generalforsamlingen (20/8)

2. Regnskab/budgetter - herunder Camp regnskab 2012
Årsregnskabet for 2011/2012 (14 mdr pga ændring af regnskabsår) blev godkendt.
Det viser et underskud på 24 tkr - bla. Pga periodisering af halleje
Regnskab og bilag afleveres til revisor Ole Osmundsen så han kan gennemgå det.
Campregnskabet viser et pænt overskud (dog noget mindre en rekorden sidste år).
Der har i årets camp deltaget 100 børn/unge.

3. Trænere, træningstider og træningsstart sæsonen 2012/2013
Karin udarbejder diverse oversigter til brug for hjemmesiden og de offentliggøres
i denne uge (uge 31).
Pt mangler vi kun træner til Dameholdet men Karin prøver at kontakte Sally for at
høre om hun er interesseret. Louise Hartorn fortsætter som holdleder.
Trænere til U18 H og 2 Div. H er fundet i samarbejde med Svendborg Rabbits (iht
samarbejdsaftalen) Vi arbejder i bestyrelsen dog videre med plan A = fuldtidsan-
sat træner til disse to hold.

4. Kontingentsatser
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, den 20/8-2012, at kontingenterne
forhøjes og at der indføres differentierede satser. Nogle hold kræver mere end
andre.

5. Tilskud til landsholdssamlinger
I indeværende sæson har det kostet godt 20 tkr. At sende spillere afsted til div.
landsholdssamlinger. Bestyrelsen ønsker at ændre dette da det er svært at finde
økonomi til det. Direkte udgiftsdækning afløses af en bonusløsning.
Debatten tages under evt. på generalforsamlingen og bestyrelsen beslutter sig
herefter.

6. Generalforsamling - dato, dirigent, valg af medlemmer
Datoen blev fastsat til den 20/8-2012 kl. 19.00 i klublokalet i Svendborg Idrætscenter.
Karin skriver det på hjemmesiden.
Inden bestyrelsesmødet, den 20/8 skal vi have sat navn på de bestyrelsesmedlem-
mer der er på valg. Kasserer Maybritt Drost er på valg.
Karin kontakter Torben Jensen mht dirigentposten.

7. Samarbejdsaftalen med Svendborg Rabbits A/S
Aftalen er færdigudarbejdet og vi er enige med SR i ordlyden.
Karin sender den til Rasmus Winkel (DBBF) for godkendelse.
Når godkendelse har fundet sted skal den underskrives af de respektive bestyrelser
inden SBBC's generalforsamling (20/8-2012).
Maybritt sørger for dette.

8. Næste møde
Næste møde blev aftalt til mandag, den 20/8-2012 kl. 17.00 i klublokalet i Svendborg
Idrætscenter (umiddelbart før generalforsamlingen).

9. Eventuelt
Svendborg Festdages arbejder blev gennemgået og der er OK tilslutning til opgaver-
ne iflg. Jakob og Karin. Festdagene løber af stablen i denne uge (31)

Referent: Karin 31-07-2012