Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 28. Maj 2013 kl. 18.30 i Gymnasiehallen

Afbud: Bente Osmundsen, Hanne Møller
Deltagere: Karin, May-Britt, Kim, Nina, Hanne J., Morten, Niels, Jacob.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2.  Gennemgang/godkendelse af regnskab
3. Shooting Camp – uddeling af arbejdsopgaver m.v.
4. Sæsonen 2013/2014 (herunder sidste nyt vedr. Arnar)
5. Afregning af trænere for sæsonen 2012/2013
6. Indtægtsgivende arrangementer
7.   Evaluering af arbejdet ved ligakampene – forslag til ændringer til den nye sæson (involvering af ungdomshold m.v.)
8.  Næste møde
9. Eventuelt

Ad. Pkt. 1:
Referat godkendt og underskrevet.
Renset referat til hjemmesiden sendes til Kruse.

Ad. Pkt. 2:
Regnskabet gennemgået og godkendt.
Budgetter / holdregnskaber gennemgået for U16 til om med 2. div.
Ad. Pkt. 3:
Kim ville undersøge om Bygma Nyborg stadig lå inde med hvidt service til brug ved Campen for at spare på udgifterne til engangsservice fremadrettet.
Drikkedunke 500 eks. Kan trykkes til Campen – uden årstal, så de kan anvendes til andre formål og fremtidige camps. Endvidere tildeles samtlige hold drikkedunke.
Karin kan ikke deltage ved Shootingcampens start, men kommer senere på aftenen.
Vi skal have fordelt arbejdsopgaver til campen. Karin og Martin laver en tidsplan hvor man kan melde sig til en vagt eller to til campen.
Nyt mødetidspunkt for opgavefordeling aftales.
Vi forsøger at få etableret 2 pc'ere samt printer til brug ved evalueringsskemaer til hjælp for instruktørerne.
Der skal flyttes/samles stole fra gymnasiefesten om fredagen. Stolen vil i år blive afhentet før campen starter så de ikke står i vejen i forhallen.

Ad. Pkt. 4:
Til næste møde skal vi have afklaring mht trænere til den nye sæson.
Arnar er endnu ikke afklaret....kontraktudkast fremsendt til ham ...svar tilbage – mere positivt.
Men vi skal have Rabbits med inde over også hvis det er meningen at Han skal være assistenttræner som første prioritet.
Rabbits skal betale større del af kagen hvis Arnar skal have lov at prioritere rabbits højere.
Vi skal tale med Rabbits om hvordan vi får den aftale landet – Karin og Maybritt tager den med Troels og Martin Larsen fra Rabbits samtidig med samarbejdsaftalen, førend der underskrives nogen aftaler.
Ingen penge fra Pibesmeden - ingen Arnar.
Der skal stå i aftalen, at SBBC har første prioritet – ved sammenfald, såfremt SBBC skal betale for Arnar.
Der skal udfærdiges 2 kontrakter – en for hver klub af hensyn til Skat.

Ad.Pkt. 5:
Afregning af div. trænere er blevet drøftet – og beløb fordelt efter fortjeneste.
5 gavekort til sporten til u16 drenge spillere.

Ad.Pkt. 6:
Bod i Gymnasiehallen i forbindelse med kampe
Mini Camp
Skoleturnering
Shooting Camp
Loppemarked
Salg af gammelt spilletøj
Julefrokost/sommerfest
Statusoptælling
Stævner
Salg af lotteri
Udpakning af taxa
Maybritt oplyste, at SBBC max. Måtte tjene kr. 50.000,00 – ellers skulle vi momsregistreres.

Ad.Pkt. 7:
Der udarbejdes en arbejdsplan for alle hold ang. hjælpere til ligakampene.

Ad.Pkt. 8:
Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 9.7.2013 – Gymnasie hallen kl. 16.30.

Ad.Pkt. 9:
Intet.

Referent Nina Olsen / 28.5.2013