Svendborg Basketball Club

Love og Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Klubbens navn er Svendborg Basketball Club, forkortet SBBC. Klubben er tilknyttet Danmarks Basketball- Forbund.

Klubbens hjemsted er Svendborg.

§ 2 Foreningens formål

Klubbens formål er at samle alle interesserede på Sydfyn om basketspillet. Klubbens primære målsætning er gennem træning, turneringsdeltagelse og løbende uddannelse at tilbyde aktive medlemmer mulighed for at dyrke basketball med fokus på den enkelte spillers individuelle udvikling – socialt, akademisk og sportsligt; under hensyntagen til, at sportslig kompetence aldrig bliver succeskriteriet for et medlemskab af Svendborg Basketball Club.

Klubben og dens ledelse er i den henseende ansvarlig for, at aktive såvel som passive medlemmer tilbydes et bredt og varieret udbud af ikke-sportslige aktiviteter på tværs af alder, køn og hold til styrkelse af fællesskabet i klubben.

Klubbens sekundære målsætning er at udbrede kendskabet til basketspillet lokalt og regionalt.

§ 3 Kontingent

Årskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Klubbens medlemmer betaler i følgende rater:

1.rate:  ved tilmelding

2.rate:  5. januar

Kontingent betales efter spillerens alder og ikke efter hvilket hold vedkommende spiller på.

Kontingentrestance udover 1 måned betyder udelukkelse fra træning og kampe. I gentagne tilfælde har bestyrelsen bemyndigelse til at kræve fremtidigt kontingent forudbetalt.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål, der ifølge nuværende love eller DBBF's love henhører under anden instans.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august / september og indkaldes skriftligt af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.

2.  Aflæggelse af beretninger.
a: bestyrelsens årsberetning.
b: øvrige udvalg kan aflægge beretning.

3.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.  Behandling af indkomne forslag.

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a: valg af formand eller kasserer
b: valg af bestyrelsesmedlemmer
c: valg af suppleant.

6.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7.  Evt.

På generalforsamlingen er simpelt stemmeflertal afgørende. Dog kræves der til lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for.

Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer, der er fyldt 16 år samt en forælder eller værge til børn under 16 år. Stemmeret kan kun ske ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 1 måned og som ikke er i kontingentrestance.

Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret uanset ovenstående.

Der kan kun forlanges skriftlig afstemning ved valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes på skriftlig begæring af ¼ af stemmerne på sidst afholdte generalforsamling med opgivelse af forhandlingsemne.

Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel.

§ 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle direkte valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen, således at kontinuiteten blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer opretholdes.

Næstformanden varetager formandens hverv, når denne er forhindret.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 – 8 medlemmer og 1 suppleant.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen repræsenterer klubben, dog under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen vælger delegerede til Basketrigsdagen.

I tilfælde af stemmelighed inden for bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.

I øvrigt skal bestyrelsesmøder afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Ved utidig udtræden fra bestyrelsen, træder suppleanten ind i bestyrelsen og dernæst foretages konstituering. Denne konstituering varer til næstfølgende generalforsamling.

§ 7  Revision og regnskab

Regnskabsåret er fra 1/5 2011 – 30/6 2012 og fremover fra 1/7 – 30/6.

Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen afslutte regnskabet for det forløbne år og aflevere det til revisoren med bøger og bilag.
Revisionen skal være afsluttet før generalforsamlingen, og det reviderede regnskab skal fremsendes til bestyrelsen med revisionens bemærkninger.

Revisionen har til enhver tid adgang til at kontrollere klubbens bøger, bilag og formue.

Eventuelle økonomiske krav mod klubben kan kun søges fyldestgjort i dens formue.

Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 8  Udvalg

Bestyrelsen har ret til at nedsætte de udvalg, som anses som formålstjenlige.

Således nedsatte udvalg udøver deres virksomhed under ansvar for bestyrelsen.

Udvalgene er pligtige til at holde bestyrelsen løbende underrettet om deres virke.

Udvalgene er pligtige til at følge de retningslinjer som bestyrelsen måtte give deres virke.

§ 9  Svendborg Rabbits A/S

Drift og udvikling af elitebasket er henlagt til Svendborg Rabbits A/S, som er en selvstændig afdeling under Svendborg Basketball Club med egen bestyrelse og økonomi.

Dette indebærer, at ingen af afdelingerne (SBBC – Rabbits) kan gældsforpligte hinanden.

Samarbejdsaftalen mellem Svendborg Rabbits A/S og Svendborg Basketball Club danner grundlag for arbejdsmæssig og økonomisk adskillelse.

Aftalen revideres løbende.

§ 10  Foreningens ophævelse

Beslutning om klubbens ophævelse kan kun tages på en generalforsamling, hvor der er mødt 4/5 af klubbens medlemmer og mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes der til en ny generalforsamling, som lovligt indkaldt er beslutningsdygtig uden hensyn til foranstående bestemmelse om kvalificeret majoritet.

I tilfælde af opløsning af klubben tilfalder dens ejendele Danmarks Basketball- Forbund.

Ovenstående love og vedtægter er redigeret, omformuleret og ændret den 20/8 2012 i tråd med tidligere beslutninger.

20.08.2012